Schadestatistieken ? Bespreek ze en neem actie !!!

In dit artikel richt ik mijn blik op het onderwerp “schadestatistieken” van de verzekeringen van het betrokken bedrijf. Vaak wordt de bespreking van dit gegeven in de bedrijfsverzekeringen over het hoofd gezien, terwijl dit een zeer belangrijk onderdeel uitmaakt in de onderhandelingspositie naar de verzekeringsmarkt toe. De focus ligt soms teveel op de reducties in een zo laag mogelijke premie, wat uiteraard ook belangrijk is, maar niet zozeer op het helpen van het bedrijf om inzicht te krijgen in deze materie.

 Welke ?

Er zijn verschillende soorten statistieken voor elke waarborg of type van dekking. De belangrijkste zijn deze voor de dekkingen brand, ba-uitbating, vloot voertuigen en arbeidsongevallen. Deze zijn het belangrijkste, gezien deze dekkingen het grootste deel van het verzekeringspakket van het bedrijf uitmaken en dus financieel het zwaarst zijn.

Waarom ?schadestatistiek 3

Het is belangrijk dat de statistieken worden opgevolgd door de verantwoordelijke of de tussenpersoon van het verzekeringsdossier van het bedrijf. Dit is een belangrijk gegeven, gezien de statistieken meestal worden bijgehouden door de betrokken verzekeringsmaatschappij. Indien de statistiek wordt opgevraagd door deze tussenpersoon bij de betrokken verzekeringsmaatschappij is het belangrijk om volgende zaken ZELF af te toetsen in deze statistiek:

  • periode waarover het rapport gaat
  • reserves, die zijn opgenomen in schadegevallen in fout
  • uitgaven per schadegeval
  • omstandigheden van de ongevallen in fout of ongevallen in het algemeen per ongeval
  • aantal ongevallen op jaarbasis
  • onderverdeling lichamelijk letsel / materiële schade
  • verhaal uitgeoefend of niet
  • frequentie van de schadegevallen
  • afgesloten schadegeval of niet

Deze gegevens moeten afgetoetst worden, omdat het in de realiteit vaak voorkomt, dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen een TE HOGE reserve in schadegevallen onderbrengen, waardoor de statistiek een slechter beeld weergeeft dan in werkelijkheid het geval is. Een reserve is een inschatting die de maatschappij maakt van de grootte van het bedrag, dat dient uitbetaald te worden in de toekomst. Zoals ik in mijn inleiding reeds heb gemeld is een schadestatistiek een basis om (her) onderhandelingen te starten met de verzekeringsmarkt voor het dossier van het bedrijf. Als deze al niet correct worden gecommuniceerd naar de betrokken markt, dan heb je niet altijd het beste resultaat.

Preventie ?

Het kan mogelijk zijn dat er preventie dient opgestart te worden voor bijvoorbeeld de vloot voertuigen van het bedrijf, omdat de statistiek te slecht is en gezien er actie dient ondernomen te worden om het bedrijf te behoeden voor onverzekerbaarheid op de verzekeringsmarkt. Deze preventie kan evengoed in de overige takken (zie hierboven) worden opgestart. Ik ben meestal voorstander voor bepaalde sectoren van bedrijven, dat preventie op verzekeringsniveau automatisch reeds deel uitmaakt van het verzekeringsgebeuren en niet wanneer onverzekerbaarheid dreigt, gezien de opstart dan meestal al reeds te laat is. Preventie is ook weer een belangrijke tool om te gebruiken in de onderhandelingen naar de verzekeringsmarkt toe, gezien de verzekeringsmaatschappijen hiervoor meer en meer “gevoelig” worden, omdat ze enorm veel belang hechten aan risicomanagement binnen deze organisaties. Indien dan kan aangetoond worden dat het bedrijf zich hiervan al ZELF van bewust is, dan geeft dit altijd een positiever beeld weer naar de verzekeringsmarkt en zullen de onderhandelingen ook al vlotter verlopen.

Mijn advies is dan ook om deze steeds te bespreken en het bedrijf zich hiervan bewust te maken, gezien dit een belangrijker gegeven wordt naar de toekomst toe. Het vraagt meer inspanning, maar het komt u als bedrijf enkel maar ten goede, zowel op financieel als ideologisch vlak.

Indien hierover nog vragen zijn, contacteer me en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Kris Rottiers, alias de verzekeringsfluisteraar.