De bussector => apart en moeilijk verzekerbaar segment op de verzekeringsmarkt !!!

In dit artikel zoom ik dieper in op de problematiek om de bussector nog verzekerd te krijgen in burgerlijke aansprakelijkheid op de Belgische verzekeringsmarkt en wat de reden hiervan is en wat eventueel de oplossingen naar mijn mening kunnen zijn om met dit huidige gegeven te kunnen omspringen en de busondernemingen bij te staan op verzekeringsniveau.

Om de dag van vandaag nog een busonderneming verzekerd te krijgen in de wettelijke verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is zeer moeilijk geworden.  De reden hiervoor is dat de laatste jaren de Belgische verzekeringsmaatschappijen, die deze risico’s onderschreven, zware verliezen hebben geleden op deze portefeuille bij hun instantie. Dit komt mede door de verplichte objectieve aansprakelijkheid, die geldt voor het bezoldigde personenvervoer. Dit wil zeggen dat er geen oorzaak moet bewezen worden in het kader van het schadegeval, wat toch de basis is van de “normale” verzekering. Dit wordt ook wel eens de “foutloze aansprakelijkheid” genoemd. U kan al raden dat indien er lichamelijk letsel  aan te pas komt, dit grote uitgaven kunnen betekenen voor de verzekeringsmaatschappij, die deze verzekering op het ogenblik van het ongeval afdekt.

Voor alle duidelijkheid is deze objectieve aansprakelijkheid bij de wet vastgelegd voor dit segment bezoldigd personenvervoer en wordt dit afgedekt in een bij de wet verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Voor de busondernemingen met een aanzienlijke vloot zijn dit soms enorme bedragen die moeten worden betaald voor de verzekering. En indien deze busonderneming nog een slechte schadestatistiek heeft, dan wordt het een zeer moeilijk verhaal om nog verzekerd te kunnen worden.

Op dit ogenblik is er nog 1 verzekeringsmaatschappij die actief nieuwe busondernemingen aanvaardt onder voorbehoud van enkele voorwaarden, zoals meerder bussen, goede schadestatistiek, niet enkel autocars,… Er zijn nog andere 2 verzekeringsmaatschappijen die hun bestaande portefeuille behouden, maar niet echt meer actief nieuwe busondernemingen onderschrijven om de hierboven omschreven redenen.

Wat gebeurd er als mijn busvloot bij de huidige maatschappij wordt opgezegd ?

Indien u als busonderneming opgezegd wordt bij de huidige verzekeringsmaatschappij, zal dit meestal te wijten zijn aan de schadestatistiek omwille van de hierboven omschreven redenen. De houdende verzekeringsmaatschappij zal dan eventueel verschillende opties naar voor schuiven om tot een oplossing te komen , dit kan gaan van verhoging of inlassing van vrijstellingen in de burgerlijke aansprakelijkheid, bijpremie tussen de 10 à 40 % op de huidige premies, opzegging van de vloot,… U kan al raden dat dit voor bepaalde busondernemingen een enorme financiële impact kan hebben.

Oplossingen ?

Zijn er dan nog enige oplossingen, indien er maar 1 verzekeringsmaatschappij meer aanvaard ? Ik zeg dat er mogelijkheden zijn om meer kans tot verzekerbaarheid te hebben op de markt. Het eerste waarop moet ingezet worden naar mijn mening is:

preventie van de vloot

Preventie houdt in dat er een gehele analyse gemaakt wordt van de schadegevallen van de afgelopen jaren. Dit kan gebeuren op niveau van chauffeurs, de regio waar de bus rijdt, analyse van de meeste oorzaken van de ongevallen (vb. over volle witte lijnen rijden, bruusk remmen, uit parkeerruimte rijden zonder kijken, te smalle doorgangen rijden, etc.) dit alles moet worden geprojecteerd op de schadegevallen in combinatie met die van de objectieve aansprakelijkheid. Indien we met deze analyse klaar zijn, kunnen er concrete acties worden uitgetekend om deze statistiek beter te maken en zo nog spelers op de Belgische verzekeringsmarkt vinden. Het is de dag van vandaag zeer belangrijk om te kunnen aantonen als busonderneming dat er binnen het bedrijf aan preventie wordt gedaan om meer onderhandelingsmarge te hebben naar de verzekeringsmaatschappijen om toch het “onmogelijke” te kunnen bewerkstelligen.

Schrappen van de objectieve aansprakelijkheid in de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Een andere mogelijkheid is dat de wet wordt herschreven en dat de objectieve aansprakelijkheid wordt geschrapt uit de burgerlijke aansprakelijkheid voor het segment bezoldigd personenvervoer. Zo zullen er terug meer verzekeringsmaatschappijen op de markt bereid zijn dit risico te onderschrijven en is er geen monopolie positie meer op de verzekeringsmarkt. Maar dat dit op korte termijn zal gebeuren is weinig waarschijnlijk, dus moet er volop ingezet worden op preventie.

Wat indien er geen enkele verzekeringsmaatschappij kan gevonden worden ?

Het is mogelijk dat de statistiek zo slecht is, dat er geen enkele verzekeringsmaatschappij nog bereid is om dit risico te aanvaarden en dan zal er contact moeten genomen worden met het tariferingsbureau. Dit kan alleen maar indien er 3 verzekeringsmaatschappijen geweigerd hebben om dit risico te aanvaarden. Deze instantie zorgt ervoor dat er een dekking wordt uitgebracht voor de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze instantie plaatst het risico dan bij meerdere verzekeringsmaatschappijen op de Belgische verzekeringsmarkt. Dus het is perfect mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij die de busvloot heeft opgezegd toch nog bij de WET verplicht wordt om dit risico te verzekeren. Dit is meestal voor een periode van 1 jaar en daarna kan de klant zich terug aanmelden op de private verzekeringsmarkt om te bekijken of de markt terug bereid is dit risico te aanvaarden. Het nadeel met het tariferingsbureau is dat er geen onderhandeling mogelijk is over tariefstructuren of vrijstellingen. Ook zal de schadeafhandeling minder vlot verlopen dan bij een “normale” verzekeringsmaatschappij.

Mijn conclusie is dat de huidige busondernemingen zich bewust moeten zijn van dit gegeven en toch moeten inzetten op preventie, ook als hun schadestatistiek op dit ogenblik nog goed. Dit is een belangrijk gegeven om slagkracht te hebben naar bepaalde verzekeringsmaatschappijen op de markt op dit ogenblik en je nog te kunnen onderscheiden. Ik moet bekennen dat Van Dessel zeer sterk is in dit gegeven van preventie en in het zoeken naar oplossingen voor dit probleem op de verzekeringsmarkt.

Indien hierover nog vragen zijn, contacteer mij dan.

Vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.