Objectieve aansprakelijkheid ? Wat en voor welke sectoren / activiteiten is deze verplicht ?

De verzekering objectieve aansprakelijkheid zal ik kort toelichten in dit artikel, gezien deze maar enkel verplicht is voor bepaalde uitbatingen en sectoren volgens de wet.

Voor de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, moet de verantwoordelijke uitbater de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering afsluiten volgens een koninklijk  besluit. Deze dekt de objectieve of foutloze aansprakelijkheid, die het risico brand en ontploffing verzekert.

De bedoeling hiervan is dat een eventueel slachtoffer niet op zijn schadevergoeding moet wachten op de juridische afhandeling van dergelijke schadegevallen, gezien dit in de meeste gevallen een enorme juridische slag is om te bepalen welke partijen er allemaal eventueel verantwoordelijk zouden zijn tussen alle betrokken partijen.

Waarom is deze verzekering verplicht geworden ?

Gezien er vroeger enkele schadegevallen zijn gebeurd zoals brand in inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals vb. hotels, waren er vroeger zeer dikwijls discussies van wie nu eigenlijk aansprakelijk was voor dergelijk ongeval. Dit had tot gevolg dat enkele aanwezige bezoekers van deze inrichting dikwijls JAREN moesten wachten op een correcte vergoeding in het kader van lichamelijke of materiële schade. Gezien bepaalde instanties dan aansprakelijk werden gesteld, gezien zij dikwijls niets met de zaak te maken hadden, hebben bevoegde instanties verplicht om dit op te nemen in een koninklijk besluit, zodat de afdekking van dergelijke risico’s verplicht is voor de brand en ontploffing om geschillen zoals de uitbetaling aan de schadelijders te voorkomen, gezien het dikwijls toch wel over aanzienlijke bedragen en meestal over lichamelijke schade gaat.

Tot welke kapitalen is er nu minimaal dekking ?

Per schadegeval worden de volgende vergoedingen voorzien in dergelijke polis:

  • 15.000.000 € voor de lichamelijke letsels
  • 750.000 € voor de materiële schade

Deze kapitalen kunnen geïndexeerd worden.

Welke inrichtingen zijn verplicht deze verzekering af te sluiten ?objectieve aansprakelijkheid 3objectieve aansprakelijkheid 4

Hieronder een korte lijst van de meeste instanties die verplicht zijn om dergelijke verzekering verplicht af te sluiten:

cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen,  kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations, gebouwen van hoven en rechtsbanken, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen,…

 Wie moet deze verzekering afsluiten ?

Indien u uitbater bent van één van de bovenvermelde inrichtingen, bent u verplicht deze verzekering af te sluiten. Indien u eigenaar bent van dergelijk gebouw, waarin uw huurder dergelijke exploitatie uitoefent, bent u NIET verplicht om dergelijke verzekering af te sluiten.

Een belangrijk aandachtspunt is dat wanneer zaaluitbaters en culturele centra, waar regelmatig “huurders” voor 1 enkel feest en organisatoren  van 1-malige evenementen dergelijke zaken laten doorgaan, best zelf dergelijke verzekering afsluiten, “voor rekening van de organisatoren en/of huurder “.

Indien u deze verzekering niet zou hebben afgesloten en u kan niet het correcte attest voorleggen dat hiermee gepaard gaat, kan de gemeente  besluiten om uw onderneming voorlopig te sluiten.

Kostprijs van deze verzekering ?

De kostprijs van dergelijke verzekering varieert tussen de 100 € en 300 € op jaarbasis, afhankelijk van het aantal m² dat toegankelijk is voor het publiek. Voor groter oppervlaktes kan dit oplopen tot 1.000 € per jaar. Indien het gaat over zeer grote oppervlaktes dan kan deze premie natuurlijk nog beduidend hoger liggen.

Het heeft ook geen zin om polissen te vergelijken met elkaar op basis van voorwaarden, gezien deze polis bij de wet is vastgesteld en bij elke verzekeringsmaatschappij, die dit aanbiedt, hetzelfde is.

Indien nog vragen, contacteer mij en registreer u voor mijn nieuwsbrief.

Vanwege de verzekeringsfluisteraar, Kris Rottiers.