Gewaarborgd inkomen: toch al over nagedacht of niet ?

In dit artikel bespreek ik zeer kort de verzekering gewaarborgd inkomen en wat deze kan beteken voor u als bedrijfsleider. Het is belangrijk om te weten dat we in deze categorie in de financiële verzekeringen aanwezig zijn. Hierop kom ik later terug.

Concreet zorgt deze verzekering ervoor dat u als bedrijfsleider een bijkomende aanvulling geniet bovenop de wettelijke uitkering wanneer u door een ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend niet kan werken, wat voor sommige bedrijven catastrofale gevolgen kan hebben, zeker als u de spilfiguur bent van de onderneming.gewaarborgd inkomen 2

Het wettelijke voorziene vervangingsinkomen als zelfstandige is zeer beperkt en NIET gebaseerd op uw maandelijks inkomen. In de eerste maand wordt er trouwens geen enkele vergoeding uitgekeerd. Vanaf de tweede maand is dit een wettelijke dagvergoeding. Deze vergoeding hangt volledig af van de gezinssituatie waarin u verkeerd. De wettelijke vergoeding is dus zoals hierboven reeds vermeld niet gebaseerd op het maandelijkse inkomen en daarom sluiten veel zelfstandigen bijkomende verzekeringen af, omdat deze wettelijke waarborgen absoluut niet voldoende zijn om hun dagelijkse levenstandaard dan te behouden.

 Ziekte  en/of ongeval

Er zijn mogelijkheden in deze dekkingen. U kan dekking hebben veroorzaakt door ziekte of een ongeval of alleen door ziekte. In deze polissen wordt er vaak gewerkt met eigen risicotermijnen (=vrijstelling). Deze kan afgesloten worden met een eigen risicotermijn van 1, 3,6 of 12 maanden. Natuurlijk hoe hoger deze termijn, hoe lager de premie zal uitvallen.

Wat wordt nu eigenlijk verzekerd in dergelijke polis ?

Wat u verzekerd is de jaarrente. Dit komt bv. neer dat als u 2.000 €per maand ontvangt, dat u dan een jaarrente van 24.000 € dient te verzekeren. U moet meestal minimaal 25 % arbeidsongeschikt zijn om voor deze uitkering in aanmerking te komen, na verloop van de eigen risicotermijn. Vanaf 67% arbeidsongeschiktheid zal men u als volledig arbeidsongeschikt beschouwen en 100 % uitkeren. Tussen de 25 % en 67 % bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wordt het percentage van ongeschiktheidsgraad vermenigvuldigd met de overeengekomen rente in de polis. Er zijn verschillende soorten rente en verschillende soorten invaliditeit, waarmee en tegen u zich kan verzekeren, maar hier ga ik niet dieper op in gaan. U kan me hiervoor ook natuurlijk altijd contacteren.

Beperkingen

80 % : U kan zich niet meer verzekeren dan 80% van uw inkomen, met inbegrip van de uitkering van andere verplichte of vrije verzekeringen, gezien de cumulatie in de verzekeringen is uitgesloten. Dit houdt in dat de verzekering inhoudt dat u zich niet met dergelijke polissen mag “verrijken”. Dus meerdere polissen afsluiten voor 1 risico mag niet, vandaar deze regel.

100 %: De betaalde premies kunnen pas als kosten in de boekhouding worden ingebracht voor zover ze zijn berekend op 100% van de jaarlijkse brutobezoldiging. Indien u toch meer zou verzekeren, wordt dit aanzien als “verworpen kosten” door de fiscus.gewaarborgd inkomen 3

 Hoe wordt de premie u bepaald voor dergelijke verzekering ?

Voor de bepaling van de premie zal er rekening worden gehouden met volgende zaken tot aanvaarding van het risico en de bepaling van de te betalen premie:

  • uw tariefleeftijd bij afsluiting van de polis: hoe jonger u bent, hoe kleiner de premie
  • medisch onderzoek
  • uw beroep
  • de verzekerde rente (hoogte van het bedrag)
  • het eigen risico (hoe hoger, hoe lager de premie)

Naar mijn mening is dit een zeer belangrijke en nuttige verzekering voor u als bedrijfsleider, gezien we de dag van vandaag alsmaar ouder worden en een ziekte of ongeval niet uitgesloten is, wat soms enorme financiële gevolgen kan hebben. Zoals ik ook al reeds in de inleiding heb vermeld zijn we bezig met financiële verzekeringen en wil dit zeggen dat het zeer belangrijk is dat er volgende zaken worden afgetoetst bij de keuze van een verzekeringsmaatschappij: kostenstructuur, solvabiliteit van de betrokken verzekeringsmaatschappij, controle van de jaarlijkse 80%-regel om niet te veel verworpen kosten te hebben en dergelijke, … Met deze opmerking wil ik enkel aantonen dat de onderhandeling en de werkwijze in dit segment van verzekeringen anders is dan deze voor de klassieke schadeverzekeringen. Ik hoop dat ik een duidelijker beeld heb geschetst van het nut van dergelijke polis.

Indien nog vragen, contacteer mij vrijblijvend en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar voor bedrijven.