Brandverzekering => niet verplicht, wel zeer nuttig !!!

Voor alle duidelijkheid, een brandverzekering is GEEN wettelijk verplichte verzekering, maar naar mijn mening wel een noodzaak voor de bedrijven.

Ik heb reeds vernomen van veel bedrijfsleiders dat ze ervan uit gingen dat dit wel degelijk een wettelijke verzekering is, maar niets is minder waar.

Denk maar aan het verloren gaan van het opgebouwde patrimonium, het aangekochte materieel,…, maar ook de aansprakelijkheid tegenover derde partijen zoals, buren, derden en personeel. Vooral het laatste wordt dikwijls vergeten in deze verzekering door de bedrijfsleiders.

U moet zich als bedrijfsleider de volgende vraag stellen om eventueel dergelijke verzekering af te sluiten:

Kan ik de schadelast dragen indien zich een brand zal voordoen, zowel financieel  als mentaal en zal het voortbestaan van mijn bedrijf niet in het gedrang komen?

Deze vraag hangt natuurlijk nauw samen met risicomanagement.

Onder de schadelast vallen meestal de volgende zaken:

 • opruiming van het geteisterde gebouw
 • kosten voor heropbouw
 • kosten voor aankoop van nieuw materieel en goederen
 • schade toegebracht aan derden

brandverzekeringOnderscheid tussen eenvoudige risico’s en speciale risico’s ! 

In de brandverzekering wordt er een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudig risico en een speciaal risico. Men spreekt van een eenvoudig risico als de waarde van de goederen niet meer bedraagt dan +- € 750.000. Voor bepaalde zaken wordt dit bedrag verhoogd en blijft dit toch in de categorie eenvoudig risico. Indien u deze lijst wil ontvangen, contacteer mij.

Speciale risico’s zijn de risico’s die niet voldoen aan de omschrijving eenvoudige risico’s. Dit zijn meestal de bedrijven met de hogere kapitalen of met de “zwaardere” activiteiten. Ook hier zijn vaste lijsten van beschikbaar. In deze speciale risico’s zijn de standaard voorwaarden veel beperkter dan een klassiek eenvoudig risico en hier komt de ervaring en professionaliteit van een specialist in beeld. Ik vermeld dit, gezien er in bedrijfsverzekeringen dikwijls een onderscheid wordt gemaakt op basis van clausules, die worden bij opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Wat wordt er  nu werkelijk gedekt in deze verzekering en waarop dient er gelet te worden ?

Er is een mogelijkheid om te verzekeren in 2 soorten dekkingen :

 1. dekking volgens het principe van de “genoemde gevaren”
 2. dekking volgens het principe van “alle risico’s”

In de genoemde gevaren worden volgende dekkingen opgenomen: brand en aanverwante gevaren, waterschade, storm, hagel, sneeuw-en ijsdruk, glasbreuk, Ba gebouw, natuurrampen, diefstal. Het principe “alle risico’s” houdt in dat alles is gedekt volgens de algemene voorwaarden, behalve hetgene is uitgesloten. Dit is de uitgebreidste polis op de verzekeringsmarkt.

Belangrijke quote: Bedrijfsleiders focussen zich nog teveel op de te betalen premie. De laagste premie geeft niet altijd de juiste dekking.

Er moet rekening gehouden worden met nog andere zaken in de brandpolis:

 • vrijstelling
 • dekking in nieuwwaarde of niet
 • dekking onrechtstreekse verliezen van 20% of meer
 • evenredigheidsregel van toepassing of niet
 • kans op onderverzekering
 • werken met vaste experten in kader van schadegeval
 • preventieplan opgenomen in de polis .
 • ….

Hoe wordt de premie in de brandpolis bepaald ?

De premie in een brandpolis wordt bepaald door een premievoet (in °/°°) toe te passen op het te verzekeren kapitaal.

Bijvoorbeeld: € 100.000 (te verzekeren kapitaal) / 1°/°° (premievoet) = €100 (te betalen premie door de verzekeringsnemer)

Deze premie wordt mede bepaald door nog volgende bijkomende elementen:

 • aard van de uitgeoefende activiteit van het bedrijf
 • constructie van het gebouw
 • aanwezigheid van preventie
 • verzekerde waarborgen ?

Algemene conclusie :

Mijn algemene conclusie in dit segment van de verzekeringen, is dat de bedrijfsleider een juiste inschatting van zijn risico’s moet hebben om over te gaan tot welk kapitaal moet gedekt worden en indien hij dit risico zelf kan dragen, geen verzekering te nemen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet veel bedrijven ken die dergelijk risico zelf willen nemen. De reden hiervoor is de aansprakelijkheid tov derden en het eigen personeel. Deze inschatting wordt meestal begeleid door een goede adviseur/makelaar. Ik vind het essentieel dat ook bijkomende clausules worden onderhandeld voor het bedrijf afhankelijk van hun activiteit en indien het gaat om de “grotere” bedrijven met zwaardere activiteiten (vb. zuivering van olie) is dit zeker een meerwaarde in de onderhandeling van het verzekeringsdossier van het bedrijf.

Voor bijkomende vragen, contacteer mij op de gekende gegevens.

Hopelijk heb ik alvast een beter inzicht gegeven in deze polis.

Inschrijven op nieuwsbrief

Groeten vanwege de verzekeringsgoochelaar.

Kris Rottiers.