Bedrijfsschadeverzekering !!! Zeg niet direct: “Wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf ??

foto bedrijfsschade

In dit artikel is het de bedoeling, dat ik de bedrijfsschadeverzekering even toelicht vanuit mijn praktijkervaring en waarop moet gelet worden. Zo krijgt u meer inzicht in deze verzekering en wat dit eventueel voor u en uw bedrijf als meerwaarde kan betekenen.

Een bedrijfsschadeverzekering is een zeer belangrijke verzekering voor bepaalde bedrijfsleiders, die een bedrijf hebben opgericht, die hun gebouw en andere toebehoren niet kunnen missen in hun productie. Indien er zich een groot schadevoorval (materiële schade, die gedekt is door de brandpolis) zou voordoen, waardoor hun productie geringe tijd stilligt en waardoor ze hun activiteit als bedrijf  zijnde niet meer kunnen uitoefenen gedurende een bepaalde periode, dan biedt dergelijke verzekering een oplossing voor deze bedrijven.

Door het stilliggen van het bedrijf zullen er” grote” financiële problemen zijn. In veel gevallen zullen er geen inkomsten meer verworven worden door het stilvallen van de productie, van de distributie of de verkoop van producten en goederen.

Gedurende deze periode moeten er ook vaste kosten worden doorbetaald, zoals abonnementen, leningen, personeel, nutsvoorzieningen ,enz.

Er moet zich door de bedrijfsleider de vraag worden gesteld of hij of zijn bedrijf financieel krachtig genoeg is om deze zaken gedurende de stilstand te kunnen opvangen. Hier komt de bedrijfsschadeverzekering in het verhaal.

Het doel van deze verzekering is dus de onderneming in dezelfde financiële toestand terugbrengen, waarin ze zich zou hebben bevonden, wanneer het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Deze verzekering kan afgesloten worden na brand, na machinebreuk, na elektronica en na alle bouwplaatsrisico’s (ABR).

Hoe wordt een bedrijfsschadeverzekering nu correct samengesteld ?

Enkele noodzakelijke elementen zijn de volgende:

– het te verzekeren of aan te geven bedrag;

– de schadeloosstellingsperiode;

– de verzekerde of gedekte gevaren

 

Het te verzekeren bedrag of aan te geven bedrag

Dit is het bedrag dat wordt opgenomen in de verzekeringspolis en dat is gebaseerd op de resultatenrekening van het bedrijf. (gegevens die u aan de fiscus overmaakt).

Wat wordt er nu verzekerd, dat zijn de vaste kosten en het bedrijfsresultaat. Ik heb hieronder een berekening gezet om deze bedragen te berekenen conform de resultatenrekening van de meeste bedrijven.

OMZET:                                 70  (omzet)

+ 71 (wijziging van voorraden en bestellingen in uitvoering)

+ 72 (geproduceerde vaste activa)

= A

VARIABELE KOSTEN:          60 (Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen)

+6203      (lonen ARBEIDERS –RSZ)

+653       (discontokosten op vorderingen)

+61      (diensten en diverse goederen)

+6211       (werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid ARBEIDERS)

+6233        (andere personeelskosten)

=  B

Welk bedrag moet nu verzekerd worden:

A-B + de gemiddelde of te voorziene jaarlijkse groei van het bedrijf.

Opmerking:

De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen het bedrag bepalen aan de hand van de omzet van het bedrijf. Het  nadeel hiervan is dat de premie iets hoger zal zijn dan de bovenvermelde berekening. Het voordeel hiervan is wel dat er minder administratie nodig is op de manier van de omzet.

De schadeloosstellingsperiode

Deze periode is de periode, waarin de verzekeringsmaatschappij de opgelopen bedrijfsschade na een gedekt schadegeval vergoedt. Om een correcte inschatting te maken voor deze periode (meestal 12 maanden) moeten er een aantal belangrijke vragen gesteld worden. Hieronder enkele voorbeelden hiervan:

  1. Binnen welke periode kan uw gebouw opnieuw gebouwd worden ? Hierbij dient er rekening gehouden worden met aanvragen van nieuwe vergunningen, nieuwe plannen, bouwverlof, weersomstandigheden, enz.
  2. Zijn de machines die u nodig heeft onmiddellijk leverbaar of moeten deze op maat gemaakt worden ?
  3. Zijn uw grondstoffen onmiddellijk beschikbaar of is hier een leveringstermijn aan verbonden
  4. Als u morgen weer begint te produceren of te leveren, zijn uw “oude” klanten dan bereid onmiddellijk terug af te nemen of zal dit enige tijd duren ?
  5. Indien u een seizoensgebonden bedrijf bent, is het belangrijk deze pieken in te calculeren

 

De verzekerde of gedekte gevaren

De bedrijfsschadeverzekering voorziet in deze waarborgen standaard: brand, bliksem, ontploffingen en aanraking met lucht- en/of ruimtetuigen.

Deze waarborgen kunnen natuurlijk uitgebreid worden op voorwaarde dat deze gedekt zijn in de brandpolis. Het betreft de volgende waarborgen (elektriciteitsschade, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, enz.)

Er zijn dus 2 voorwaarden om dekking te hebben in de bedrijfsschadepolis:

    1. Er zal vergoeding zijn na een gedekt schadegeval in de brandpolis
  • De waarborg moet ook voorzien zijn in de bedrijfsschadepolis.

 

Facultatieve waarborgen

Het is mogelijk om nog bijkomende waarborgen bij te verzekeren buiten de reeds hierboven opgesomde.

Een voorbeeld hiervan is gewaarborgd weekloon, opzegvergoedingen, uitkeringen collectief ontslag of sluiting van de onderneming, erelonen bedrijfsrevisoren, erelonen en kosten expert, wedersamenstelling van documenten, …  Om dit te verzekeren raad ik aan om een makelaar te raadplegen in deze materie.

Hoeveel premie betaald u nu als bedrijf ?

De premie zal bepaald worden in het kader van de activiteit van het bedrijf en op basis van de resultatenrekening van het bedrijf.

Zal er een vrijstelling toegepast worden ?

Normaal is er geen vrijstelling voorzien van toepassing. Om de premie te drukken kan er natuurlijk gewerkt worden met een vrijstelling in de vorm van een wachttijd, een bedrag of een combinatie van de twee.

Enkele voorbeelden hier van bedrijven waarmee ik geconfronteerd ben geworden. Dit zijn dus gebeurde voorbeelden:

  1. Een koffiebranderij is door een blikseminslag getroffen en kan geen koffie meer produceren gedurende een periode van 7 maanden. Gedurende deze periode zal er een enorm verlies van omzet en winst zijn. Het bedrijf heeft een bedrijfsschadeverzekering na brand afgesloten en kan gedurende de niet-productie alle kosten die moeten doorbetaald worden laten opvangen door deze verzekering. Verlies van klanten, verlies van marktaandeel, verlies van voorwaarden bij leveranciers, verlies van vergunningen, verlies van imago, verlies van personeel, enz.
  2. Een metaalverwerkend bedrijf produceert industriële goederen voor de bouwindustrie. Hier zijn enorm belangrijke machines in dit bedrijf aanwezig die niet kunnen stilstaan. Indien er na het vastlopen of een onhandigheid van een werknemer de belangrijkste machine uitvalt, heeft dit een weerslag op de productie en de cijfers van dit bedrijf. Gelukkig had dit bedrijf een bedrijfsschade na machinebreuk afgesloten, waardoor de kosten van het financieel verlies werd opgevangen door deze verzekering, die toch wel in de honderdduizenden euro’s was opgelopen.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie nu iets meer zijn te weten gekomen van deze verzekering. Voor vragen of offerte kunnen jullie mij altijd bereiken via de gegevens op mijn blog. Succes gewenst met jullie activiteiten.

Veel verzekeringsgroeten . Verzekeringsgoochelaar Kris Rottiers.