Arbeidsongevallen – Hoe zit deze verzekering in elkaar ?

De arbeidsongevallenverzekering – Hoe zit deze nu in elkaar ?

images5F5IGEOG

Om te beginnen vormt deze verzekering een verplichte verzekering voor elke bedrijfsleider die personeel tewerk stelt.

De polisvoorwaarden, clausules en dergelijke zijn bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde, gezien het verplichten karakter van deze verzekering. De premie die betaald dient te worden zal verschillen van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij.

Voor wie dient u nu een verzekering af te sluiten en wie is gedekt in deze verzekering ?

Leerjongens, arbeiders en  bedienden.

Een belangrijk gegeven is ook om te weten WAT eigenlijk een arbeidsongeval is of wat de verzekeringsmaatschappij aanziet als een arbeidsongeval om tussenkomst te verlenen.

De omschrijving moet de volgende kenmerken bevatten om te kunnen spreken van een arbeidsongeval:

  • plotselinge  gebeurtenis
  • letsel tot gevolg hebbend
  • voordoen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst
  • voor door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst
  • uitwendige oorzaak moet mede aan de basis liggen

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht uit te betalen tot het wettelijk vastgesteld maximum per werknemer. Dit wordt per wet vastgelegd. In 2014 bedraagt dit 40.927,18 €.

Per jaar wordt deze meestal aangepast.

Dit houdt in dat wanneer een werknemer een arbeidsongeval heeft en er is blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, dan zal de uitkering bepaald worden op basis van  het wettelijk maximum, hierboven vermeld. Indien de werknemer per jaar niet meer verdient, dan zal dit wettelijk maximum toereikend zijn om een correcte vergoeding uit te betalen. MAAR wat indien de werknemer meer verdient dan het wettelijk maximum ???

De waarborg excedent

Deze waarborg is niet wettelijk verplicht, maar is een soort van extra-legaal voordeel dat de werkgever betaald voor zijn werknemer. Dit houdt dus concreet in dat wanneer de werknemer meer verdient dan het wettelijk maximum, het gedeelte boven deze limiet mee is opgenomen in het kader van een arbeidsongeval en dat er dus een correcte uitbetaling is op het correcte loon.

Hoe wordt de premie nu berekend van een arbeidsongevallenverzekering ?

De premie wordt meestal berekend met een percentage op de loonmassa per categorie van werknemers en in het kader van de sector waar het bedrijf zich in bevindt. Dit is meestal het geval indien het bedrijf meer dan 10 werknemers in dienst heeft. Zoniet wordt er gewerkt op basis van een forfait (= vast bedrag per jaar). Er wordt in het verzekeringsjaar gewerkt met voorschotpremies (je kan dit vergelijken met je elektriciteitsfactuur). Op het einde van het jaar wordt er een afrekening gemaakt van het afgelopen jaar en zal er moeten teruggekregen of bijbetaald worden. Een terugbetaling kan gebeuren indien het bedrijf personeel heeft verminders, waardoor de loonkost is gedaald. Een bijbetaling zal moeten gebeuren wanneer het bedrijf personeel heeft bij aangenomen of wanneer de loonkost is gestegen. Ik raad altijd aan om het bedrijf,  via mijn inventarisbezoek, te vragen wat de plannen zijn voor het komende jaar op personeelsniveau om zo de voorschotten aan te passen in het lopende jaar, zodat ze op het einde van het jaar niet voor verrassingen komen te staan.

Ik raad ook aan om de schadestatistiek zeer goed op te volgen, gezien dit een zeer belangrijke factor is in de onderhandeling van de tarieven van de polis. Indien er preventie aanwezig is in het kader om de arbeidsongevallen binnen de onderneming naar beneden te helpen is dit ook een zeer sterk argument voor de onderhandeling bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij vragen over deze verzekering of opmerkingen, contacteer mij op de gegevens via mijn blog.

Vriendelijke groet vanwege de verzekeringsgoochelaar.

Nieuwsbrief ontvangen. Schrijf je hieronder in !!!